Elektronická prihláška: Metodický deň keyboard
ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi

Všeobecné podmienky:

Odoslaním tejto elektronickej prihlášky súhlasíte a potvrdzujete správnosť vyplnených údajov,
prehlasujete, že v prípade neplnoletého žiaka preberáte zodpovednosť za žiaka počas trvania podujatia,
načo Vám bol udelený súhlas jeho zákonného zástupcu.

Potvrdenie o odoslaní prihlášky s dátumom a časom odoslania Vám bude doručené na e-mail
uvedený vo formulári prihlášky.

Ďakujeme.

Mgr. art. Anton Bakyta,
riaditeľ Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi.